Robert Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe | Patti Smith | 1969, Chelsea Hotel, New York