Roman Polanski & his first wife

Roman Polanski and his first wife Barbara Kwiatkowska-Lass | Jack Garofalo | Paris, 1959